Language Assistance
UEBT Retiree Health Plan, UCBT Retiree Health Plan
and
UFCW Northern California Food and Drug Employers Health and Welfare Fund


Tagalog (Filipino):
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa
wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-800-999-1999.